Σχετικά

Το έργο

Με αφορμή το ξέσπασμα της κρίσης στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, αναπτύχθηκε ένας γόνιμος διάλογος σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, βασισμένος σε μελέτες, δημόσια fora και διαβουλεύσεις– από τον οποίο προέκυψε η ανάδειξη του ευρύτερου τομέα του τουρισμού σε βασικό πυλώνα για την οικονομική ανέλιξη της χώρας.

Η επίτευξη του σκοπού αυτού συνδέθηκε άμεσα με την ανάγκη επαναπροσδιορισμού της στρατηγικής για τον τουρισμό και τη διαμόρφωση ενός μοντέλου ανάπτυξης του κλάδου που δίνει έμφαση στην ποιότητα, την τεχνογνωσία και την ανταγωνιστικότητα σε διεθνές επίπεδο. Κύρια στοιχεία της στρατηγικής αυτής είναι η διασύνδεσή του τουρισμού με τους φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους της Ελλάδας, η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών σε κάθε πτυχή των λειτουργιών του και η μετατόπιση του ενδιαφέροντος στην προσφορά ολοκληρωμένης εμπειρίας προς τους επισκέπτες (Ε.Σ.Π.Ε.Κ. 2014).

Βάσει των τριών αυτών στοιχείων, το Pros-Eleusis (Personalised ROuteS in Eleusis) προσβλέπει στην ενδυνάμωση της εγχώριας επιχειρηματικότητας στον τομέα του τουρισμού και του πολιτισμού μέσα από την υιοθέτηση μιας καινοτόμου προσέγγισης στη δημιουργία της τουριστικής εμπειρίας, αυτής του οικομουσείου, και την παράλληλη ενσωμάτωση ενός τεχνολογικού εργαλείου για την προσφορά εξατομικευμένων, δυναμικών περιηγήσεων στον τόπο φιλοξενίας. Για τους σκοπούς του έργου, προβλέπεται η πιλοτική εφαρμογή και χρήση στην πόλη της Ελευσίνας, η οποία έχει επιλεγεί ως «Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης» για το 2021.

Στόχοι

Συγκεκριμένα, η στόχευση του Pros-Eleusis διαμορφώνεται σε τρεις άξονες και συνάδει με την εθνική στρατηγική για την έρευνα και την καινοτομία στον τομέα του τουρισμού:

1. Διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος για την περιφέρεια της Ελλάδας με κεντρικό πυλώνα την ανάπτυξη του τουρισμού εμπειρίας: Το Pros-Eleusis υιοθετεί την εμπειριοκεντρική προσέγγιση του οικομουσείου για την πόλη της Ελευσίνας, μίας υποβαθμισμένης τουριστικά περιοχής έως τώρα, η οποία προβλέπεται να προσελκύσει χιλιάδες επισκέπτες έως και το 2021. Αυτή η προσέγγιση δύναται να αποτελέσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την ανάδειξη και διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος της Ελευσίνας, αλλά και κάθε περιοχής που θα την υιοθετήσει, συμβάλλοντας στην ποιοτική αναβάθμισή του.

2. Αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της ποιότητας των υπηρεσιών των επιχειρήσεων τουρισμού και πολιτισμού με την αξιοποίηση των τεχνολογιών της πληροφορικής και των επικοινωνιών (ΤΠΕ): Διαχρονικά, οι υπηρεσίες των επιχειρήσεων τουρισμού και πολιτισμού εξελίσσονται για να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς και στα μέσα τα οποία προσφέρονται προς διάθεση.

3. Μεταφορά τεχνογνωσίας από τους ερευνητικούς φορείς στις επιχειρήσεις και αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων στον τομέα

H ομάδα

Athena Research & Information

Χρήσιμες και Καινοτόμες Τεχνολογίες Πληροφορικής σε όλα τα πεδία της Ανθρώπινης Δραστηριότητας

Η αποστολή του ΕΚ «Αθηνά» είναι η διεξαγωγή εξαιρετικής έρευνας στην Πληροφορική και τις Υπολογιστικές Επιστήμες, για την αντιμετώπιση παγκόσμιων και τοπικών προκλήσεων με την παραγωγή τεχνολογικών αποτελεσμάτων με όφελος για άλλες επιστήμες, τη βιομηχανία και την κοινωνία ευρύτερα.

Το ΕΚ Αθηνά, για πάνω από 25 χρόνια, διατηρεί ένα ζωηρό ήθος καινοτομίας αναπτύσσοντας προηγμένες τεχνολογίες, προϊόντα και υπηρεσίες, και καλλιεργώντας συνέργειες μεταξύ των κόσμων της έρευνας και της επιχειρηματικότητας. Έχει ιδρύσει 5 τεχνοβλαστούς και υποστηρίζει τρία cluster επιχειρήσεων.

Το πλαίσιο δράσης του ΕΚ Αθηνά περιλαμβάνει όλες τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών. Στο ευρύ αυτό φάσμα περιλαμβάνονται όλες οι περιοχές της πληροφορικής και της επιστήμης των δεδομένων, η ρομποτική και οι αυτοματισμοί, η τεχνητή νοημοσύνη, οι τεχνολογίες δικτύων και ψηφιακών επικοινωνιών, η μοντελοποίηση συστημάτων και διεργασιών. Οι Υπολογιστικές Επιστήμες αποτελούν σημαντικό κομμάτι των δραστηριοτήτων του περιλαμβάνοντας θέματα που αναφύονται από άλλες επιστήμες, όπως η Γλωσσολογία, η Αρχαιολογία, η Μηχανική, η Ιατρική, η Βιολογία, το Περιβάλλον, το Διάστημα, αλλά και από τις Τέχνες.

Η κύρια αξία του ΕΚ Αθηνά έγκειται στην βαθιά γνώση και την εκτενή εμπειρία των 350 και πλέον ερευνητών και λοιπών στελεχών του. Η εκτέλεση άνω των 300 εθνικών και Ευρωπαϊκών έργων τα τελευταία 5 χρόνια και η δημοσίευση περίπου 1000 επιστημονικών εργασιών την ίδια περίοδο είναι μερικά από τα επιτεύγματα.

Mentor in culture & heritage

Η Mentor δραστηριοποιείται στην πολιτιστική διαχείριση και επικοινωνία (Mentor in Culture & Heritage) και τον αειφόρο πολιτιστικό τουρισμό (Mentor in Greece).

Η αποστολή της εταιρείας είναι διττή. Από την μία, η έρευνα και ανάδειξη του υλικού και άυλου πολιτιστικού αποθέματος και κληρονομιάς της Ελλάδας, υποστηρίζοντας και ενισχύοντας κοινότητες που διαθέτουν πλούσιο πολιτιστικό απόθεμα με τελικό σκοπό να καταστούν αυτάρκεις μέσα από την άρτια αναγνώριση, διαχείριση και αξιοποίηση των συγκριτικών τους πλεονεκτημάτων. Από την άλλη, η έρευνα και προβολή της αρχαίας, βυζαντινής και σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, πολιτισμού και φιλοσοφίας μέσα από τον σχεδιασμό και υλοποίηση βιωματικών διαδρομών, ειδικά σχεδιασμένων για ανήσυχους και απαιτητικούς ταξιδιώτες από όλο τον κόσμο.

Η εταιρεία αποτελείται από διαχειριστές πολιτιστικής κληρονομιάς, academic programme developers, marketing experts, επικοινωνιολόγους, social media specialists, διερμηνείς, μεταφραστές, web developers και designers, οι οποίοι πλαισιώνονται από ένα ευρύ δίκτυο συνεργαζόμενων καθηγητών, καλλιτεχνών, ξεναγών κ.ά. Οι μέχρι στιγμής στρατηγικές συνεργασίες της περιλαμβάνουν το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά», την Ελευσίνα 2021 / Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης, το Hellenic American University & College, τον επίσημο οδηγό πόλης του Δήμου Αθηναίων «This is Athens», το Διεθνές Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων Animasyros, το Αττικό Σχολείο Αρχαίου Δράματος, την Eurobank Εργασίας, κ.ά.

Η Communications & Information Technologies Experts Α.Ε. (CITE) είναι μια μικρομεσαία επιχείρηση η οποία ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2007 και δραστηριοποιείται στο χώρο των υπηρεσιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών με κύριο αντικείμενο όλα τα στάδια του κύκλου ζωής ενός συστήματος λογισμικού, όπως ανάλυση, σχεδιασμό, ανάπτυξη, δοκιμή και ανάπτυξη, και, σε ορισμένες περιπτώσεις, υποστήριξη και διαχείριση. Επιπλέον δραστηριοποιείται σε περιφερειακούς τομείς όπως ασφάλεια, τεχνοοικονομική ανάλυση, υποστήριξη δημόσιων διαγωνισμών, κλπ.

H CITE σχεδιάζει και υλοποιεί λύσεις με τεχνολογίες αιχμής για υποδομές νέφους (cloud computing), ανάλυση δεδομένων, ανεύρεση πληροφορίας, διαχείριση δεδομένων, ειδικευμένα εργαλεία προσομοίωσης και μοντελοποίησης, συνδέοντας τις τεχνολογίες αιχμής με τη γραμμή παραγωγής ενός συστήματος.

Βασικό επιχειρηματικό σχέδιο ανάπτυξης της εταιρίας αποτελεί η κάλυψη απόλυτα εξειδικευμένων αναγκών, βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων, εταιριών και φορέων, στο πλαίσιο έργων ή λοιπών δραστηριοτήτων τους. Με αυτή την προσέγγιση, η CITE, υποστηριζόμενη από την τεκμηριωμένη και μακροχρόνια εμπειρία των στελεχών και συνεργατών της, έχει μέχρι σήμερα προσελκύσει σημαντικούς πελάτες, με ισχυρή παρουσία στους τομείς ενδιαφέροντός της.

Η CITE είναι πιστοποιημένη με το πρότυπο ISO9001:2008 ως προς την διαχείριση και εκτέλεση εργασιών.

Copyright 2019 - PROS-Eleusis

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, φόρτωση (download), μετάφραση, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή ή απόδοση του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου με οποιονδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό ή άλλο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια του Pros-Eleusis. Τα δικαιώματα κάθε φωτογραφίας και βίντεο του παρόντος διαδικτυακού τόπου που αποτελούν μέρος της Φωτογραφικής συλλογής καθώς και των άρθρων στις Ιστορίες της Ελευσίνας ανήκουν στα πρόσωπα ή/και φορείς που μνημονεύονται ως κύριοι των σχετικών δικαιωμάτων στην αντίστοιχη περιγραφή (λεζάντα) και προστατεύονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την πνευματική ιδιοκτησία. Νόμος 2121/1993 και Νόμος 3057/2002, ο οποίος ενσωμάτωσε την οδηγία 2001/29 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.

Cookies Policy