Αντικείμενο & Στόχοι

Με αφορμή το ξέσπασμα της κρίσης στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, αναπτύχθηκε ένας γόνιμος διάλογος σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, βασισμένος σε μελέτες, δημόσια fora και διαβουλεύσεις– από τον οποίο προέκυψε η ανάδειξη του ευρύτερου τομέα του τουρισμού σε βασικό πυλώνα για την οικονομική ανέλιξη της χώρας.

Η επίτευξη του σκοπού αυτού συνδέθηκε άμεσα με την ανάγκη επαναπροσδιορισμού της στρατηγικής για τον τουρισμό και τη διαμόρφωση ενός μοντέλου ανάπτυξης του κλάδου που δίνει έμφαση στην ποιότητα, την τεχνογνωσία και την ανταγωνιστικότητα σε διεθνές επίπεδο. Κύρια στοιχεία της στρατηγικής αυτής είναι η διασύνδεσή του τουρισμού με τους φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους της Ελλάδας, η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών σε κάθε πτυχή των λειτουργιών του και η μετατόπιση του ενδιαφέροντος στην προσφορά ολοκληρωμένης εμπειρίας προς τους επισκέπτες (Ε.Σ.Π.Ε.Κ. 2014).

Βάσει των τριών αυτών στοιχείων, το Pros-Eleusis (Personalised ROuteS in Eleusis) προσβλέπει στην ενδυνάμωση της εγχώριας επιχειρηματικότητας στον τομέα του τουρισμού και του πολιτισμού μέσα από την υιοθέτηση μιας καινοτόμου προσέγγισης στη δημιουργία της τουριστικής εμπειρίας, αυτής του οικομουσείου, και την παράλληλη ενσωμάτωση ενός τεχνολογικού εργαλείου για την προσφορά εξατομικευμένων, δυναμικών περιηγήσεων στον τόπο φιλοξενίας. Για τους σκοπούς του έργου, προβλέπεται η πιλοτική εφαρμογή και χρήση στην πόλη της Ελευσίνας, η οποία έχει επιλεγεί ως «Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης» για το 2021.

Στόχοι

Συγκεκριμένα, η στόχευση του Pros-Eleusis διαμορφώνεται σε τρεις άξονες και συνάδει με την εθνική στρατηγική για την έρευνα και την καινοτομία στον τομέα του τουρισμού:

1. Διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος για την περιφέρεια της Ελλάδας με κεντρικό πυλώνα την ανάπτυξη του τουρισμού εμπειρίας. Το Pros-Eleusis υιοθετεί την εμπειριοκεντρική προσέγγιση του οικομουσείου για την πόλη της Ελευσίνας, μιας υποβαθμισμένης τουριστικά περιοχής έως τώρα, η οποία προβλέπεται να προσελκύσει χιλιάδες επισκέπτες έως και το 2021. Αυτή η προσέγγιση δύναται να αποτελέσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την ανάδειξη και διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος της Ελευσίνας, αλλά και κάθε περιοχής που θα την υιοθετήσει, συμβάλλοντας στην ποιοτική αναβάθμισή του.

2. Αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της ποιότητας των υπηρεσιών των επιχειρήσεων τουρισμού και πολιτισμού με την αξιοποίηση των τεχνολογιών της πληροφορικής και των επικοινωνιών (ΤΠΕ). Διαχρονικά, οι υπηρεσίες των επιχειρήσεων τουρισμού και πολιτισμού εξελίσσονται για να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς και στα μέσα τα οποία προσφέρονται προς διάθεση.

3. Μεταφορά τεχνογνωσίας από τους ερευνητικούς φορείς στις επιχειρήσεις και αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων στον τομέα των τεχνολογιών της πληροφορικής και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) για τον εμπλουτισμό της εμπειρίας και την ανάδειξη των πολιτιστικών πόρων.
Το Pros-Eleusis συνθέτει ένα οικοσύστημα φορέων, το οποίο ενσωματώνει και διασυνδέει τα κέντρα έρευνας με τις επιχειρήσεις του τομέα των ΤΠΕ και του πολιτισμού/τουρισμού. Αυτή η τεχνογνωσία αξιοποιείται και επεκτείνεται κατάλληλα στο πλαίσιο του έργου για την ενίσχυση των επιχειρήσεων της σύμπραξης.

Copyright 2019 - PROS-Eleusis

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, φόρτωση (download), μετάφραση, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή ή απόδοση του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου με οποιονδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό ή άλλο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια του Pros-Eleusis. Τα δικαιώματα κάθε φωτογραφίας και βίντεο του παρόντος διαδικτυακού τόπου που αποτελούν μέρος της Φωτογραφικής συλλογής καθώς και των άρθρων στις Ιστορίες της Ελευσίνας ανήκουν στα πρόσωπα ή/και φορείς που μνημονεύονται ως κύριοι των σχετικών δικαιωμάτων στην αντίστοιχη περιγραφή (λεζάντα) και προστατεύονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την πνευματική ιδιοκτησία. Νόμος 2121/1993 και Νόμος 3057/2002, ο οποίος ενσωμάτωσε την οδηγία 2001/29 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.

Cookies Policy